Tjänster


Solenergi


SolenergiIntresset för förnybar energi ökar kraftigt och är en marknad med hög tillväxt. Med ökande miljöproblem och stigande energipriser blir solenergi allt viktigare för såväl småhusägare som för kommunala och  privata fastighetsförvaltare och energibolag.

Intresset för att investera i solcellssystem är idag stort. Med dagens förutsättningar, där kostnader minskat de senaste åren och stöd som ges till solceller, är priset på elen från solceller betydligt lägre än det sammanlagda konsumentpriset på den el som ersätts.

Med solceller produceras el till fastigheten när solen skiner, när den inte skiner eller behovet överskrider produktionen köps el in från nätet som vanligt. Solstrålningen kan användas för att generera både värme och elektricitet.

Två typer av solenergi

 • Solcellsystem för fastighetenSolvärme
  Solfångare genererar värme. Alla byggnader och anläggningar med varmvattenbehov är bra tillämpningsområden.
 • Solel
  Solceller genererar elektricitet. Alla byggnader med elbehov är bra tillämpningsområden där solceller kan anslutnas till elnätet och sälja överskottsproduktionen eller till en batterianläggning för lagring lokalt av den produktionen som inte nyttjas direkt.

ENIVA Solutions erbjudande omfattar endast solel.

Vi levererar en totalentreprenad inklusive projektering, bygglov, investeringsstöd, installation, driftsättning och utbildning.

Statliga incitament för investering i solenergi

Från och med 8 maj 2019 är stödnivån för samtliga sökande maximalt 20 procent av den totala investeringen i solenergianläggning. Stödnivån beräknas ifrån de stödberättigade  installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk märkeffekt.

Ansökningarna behandlas i turordning av Länsstyrelserna. Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.

Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner.

Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2020.

Bygglov för solenergianläggningar på flerbostadshus

Solfångare och solceller på en byggnad kan vara bygglovspliktiga inom detaljplanerat område. Den 1 augusti 2018 infördes ett nytt undantag från krav på bygglov för vissa solfångare och solcellspaneler i plan- och bygglagen, PBL.

Citat från Peter Eriksson, Bostadsminister kring regeringens syn på bygglov för solenergianläggningar:

De senaste tio åren har det skett en snabb ökning av solenergi och den installerade effekten i världen har ökat nära 50 gånger. Men användningen i Sverige är fortfarande väldigt liten. Genom att vi tar bort bygglovet för solceller och solfångare avlastar vi byggnadsnämnderna samtidigt som vi också gör oss av med ett hinder för mer förnyelsebar energi i Sverige”.

Montering av solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på en byggnad inom detaljplanerat område. Lovplikt gäller om anläggningen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Lovplikt gäller också om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Från bygglovsplikten finns dock vissa undantag. Ett undantag är nytt och gäller enbart för solfångare och solcellspaneler. Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader.

Solenergianläggningar

Undantag från krav på bygglov för solenergianläggningar

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas är i vissa fall bygglovsbefriade. Undantaget från krav på bygglov gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • de ska följa byggnadens form
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Solenergianläggningar kan kräva anmälan

Även om en solfångare eller en solcellspanel inte kräver bygglov kan den kräva anmälan. Det kan exempelvis vara om solenergianläggningen berör byggnadens bärande konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. En bedömning måste göras i varje enskilt fall.

En del i totalentreprenaden från ENIVA Solutions är att vi hjälper till med både bygglovshantering, bygganmälan samt ansökan om investeringsstöd.

Vi lämnar 25 års effektgaranti på de solcellspaneler vi installerar.

ENIVA Solutions
Ängsvägen 9
187 75 Täby
020 – 10 30 70
(måndag till fredag 07.00 till 18.00)

Epost: solutions@eniva.se

Sociala medier
Instagram: instagram.com/enivasolutions