Påtaglig energibesparing med vindsisolering i flerbostadshus visar ny forskningsstudie


28 februari, 2022

Inom ramen för E2B2 som är det största forskningsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende har man gjort en studie av effekterna med vindsisolering i flerbostadshus. Vi på ENIVA är glada att vi har fått medverka vid förstudier, projektering och genomförande av isoleringen som en totalentreprenad.   

I projektet har man genomgående studerat vad tilläggsisoleringen lett till gällande energieffektivisering, inomhusklimat, fuktproblematiken samt hur de boende upplever sitt inomhusklimat.

Studien visar att tilläggsisoleringen kan ge en påtaglig besparing av såväl energi som effekt för uppvärmning. De boende är nöjda med inneklimatet och har inte heller störts av arbetet med att isolera vinden.

Sammanfattning från ”Studie av vindsisolering i flerbostadshus”

Studie av vindsisolering i flerbostadshusProjektet har studerat effekterna av tilläggsisolering av vindsbjälklag i flerbostadshus med avseende på energieffektivisering, fuktproblematik, uppmätt inomhusklimat och de boendes upplevda inomhusklimat.  

Studien baseras på noggranna tekniska mätningar samt intervjuer med boende, omfattande fyra huskroppar i bostadsområdet Kvinneby i Linköping. Tilläggsisolering av vindsbjälklagen har genomförts i två av byggnaderna medan de två andra byggnaderna har fungerat som referensobjekt.  

Projektet konstaterar att tilläggsisoleringen i de studerade husen har gett en substantiell besparing av både energi och effekt för uppvärmning, samtidigt som de som bor i huset är nöjda med inneklimatet och inte har störts av åtgärden medan den utfördes.

Resultaten visar även att man efter en tillläggsisolering har anledning att injustera uppvärmningssystemet i och med att byggnadens värmebalans ändras. 

Fuktmätningarna visar inte på en ökad fuktrisk efter tilläggsisoleringen i de studerade husen men det är viktigt att påpeka att fuktsäkerheten behöver utvärderas i varje enskilt fall där tilläggsisolering är aktuellt.  

Projektet har genomförts i samverkan mellan Riksbyggen, Sustainable Innovation och Lunds universitet. 

Hämta information

Tilläggsisolering av vindsbjälklag - En handledning för beställare och förvaltareHela rapporten med kommentarer från studien finns att hämta från E2B2 hemsida:
https://e2b2.se/forskningsprojekt-i-e2b2/klimatskal/studie-av-vindsisolering-i-flerbostadshus/

Rapport 2021:4 ”Studie av vindsisolering i flerbostadshus”:
Slutrapport: Studie av vindsisolering i flerbostadshus (PDF)

Lärdomar från projektet har även omsatts i en praktisk handledning:
Tilläggsisolering av vindsbjälklag – En handledning för beställare och förvaltare (publicerad av Sustainable Innovation i mars 2021).  Tilläggsisolering av vindsbjälklag – handledning för beställare och förvaltare (PDF)