Isoleringsfakta


Studie av vindsisolering i flerbostadshus


Inom ramen för E2B2 som är det största forskningsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende har det genomförts en studie av effekterna med vindsisolering i flerbostadshus.

Rapport 2021:4 ”Studie av vindsisolering i flerbostadshus”
Projektperiod: september 2018 – mars 2021

Sammanfattning från slutrapporten

Studie av vindsisolering i flerbostadshusProjektet har studerat effekterna av tilläggsisolering av vindsbjälklag i flerbostadshus med avseende på energieffektivisering, fuktproblematik, uppmätt inomhusklimat och de boendes upplevda inomhusklimat.  

Studien baseras på noggranna tekniska mätningar samt intervjuer med boende, omfattande fyra huskroppar i bostadsområdet Kvinneby i Linköping. Tilläggsisolering av vindsbjälklagen har genomförts i två av byggnaderna medan de två andra byggnaderna har fungerat som referensobjekt.  

Projektet konstaterar att tilläggsisoleringen i de studerade husen har gett en substantiell besparing av både energi och effekt för uppvärmning, samtidigt som de som bor i huset är nöjda med inneklimatet och inte har störts av åtgärden medan den utfördes.

Resultaten visar även att man efter en tillläggsisolering har anledning att injustera uppvärmningssystemet i och med att byggnadens värmebalans ändras. 

Fuktmätningarna visar inte på en ökad fuktrisk efter tilläggsisoleringen i de studerade husen men det är viktigt att påpeka att fuktsäkerheten behöver utvärderas i varje enskilt fall där tilläggsisolering är aktuellt.  

Projektet har genomförts i samverkan mellan Riksbyggen, Sustainable Innovation och Lunds universitet. 

Mer information

Tilläggsisolering av vindsbjälklag - En handledning för beställare och förvaltareHela rapporten med kommentarer från studien finns att hämta från E2B2 hemsida:
https://e2b2.se/forskningsprojekt-i-e2b2/klimatskal/studie-av-vindsisolering-i-flerbostadshus/

Rapport 2021:4 ”Studie av vindsisolering i flerbostadshus”:
Slutrapport: Studie av vindsisolering i flerbostadshus (PDF)

Lärdomar från projektet har även omsatts i en praktisk handledning:
Tilläggsisolering av vindsbjälklag – En handledning för beställare och förvaltare (publicerad av Sustainable Innovation i mars 2021).  Tilläggsisolering av vindsbjälklag – handledning för beställare och förvaltare (PDF)