Om oss


ENIVA uppförandekod


ENIVA och dess bolags uppförandekod (Code of Conduct) rörande mänskliga rättigheter – arbetsrätt – miljö – korruption – etik.

ENIVA ska skapa mervärden för sina kunder, leverantörer och medarbetare och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta krävs en god ekonomisk lönsamhet, hänsynstagande till miljön och socialt engagemang. ENIVA arbetar aktivt för en god affärsetik och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer.

I ENIVA gäller som grundkrav att följa internationella konventioner och nationella lagar. Den uppförandekod som ENIVA beslutat om är baserad på FNs Global Compact och följer också ENIVAs kärnvärden – Gemenskap, Eget ansvar, Kvalité, Ständig förbättring.

Kodens tolv principer

 • Människor som tillverkar produkter och utför tjänster som ENIVA köper, ska respekteras i sin yrkesutövning, inte diskrimineras på grund av nationellt ursprung, ras, kön, sexuell läggning, religion eller politisk åsikt.
 • Frihet att bilda föreningar och rätten att organisera sig efter eget val är en rättighet för de människor som tillverkar produkter eller tillhandahåller tjänster för ENIVA.
 • Produkter och tjänster som ENIVA köper ska tillverkas eller utföras av människor som frivilligt har valt att arbeta.
 • ENIVA accepterar inte barnarbete. ENIVAs leverantörer ska följa FNs barnkonvention och den nationella lagstiftningen i det land produkten eller tjänsten tillverkas eller utförs.
 • Arbetstid och minimilön ska följa nationella lagar i det land produkten tillverkas eller tjänsten utförs.
 • ENIVA arbetar för att hela leverantörskedjan, i överensstämmelse med respektive lands arbetsmiljölagstiftning, ska verka för en säker och sund arbetsmiljö.
 • ENIVA arbetar aktivt för att minska miljöbelastning. Fokusområden är kemiska produkter, avfall, energi och logistik/transporter.
 • ENIVA arbetar för en god affärsetik, långsiktiga och förtroendefulla relationer med omvärlden och mot alla former av korruption.
 • Agera för sund konkurrens vid anbud, upphandling och inköp samt motverka otillbörlig påverkan, mutor, prissamverkan, karteller, missbruk av marknadsdominans och olika typer av manipulation av anbud med syfte att snedvrida konkurrensen.
 • Föra korrekt redovisning av ekonomiska transaktioner samt motverka svartarbete, övrig ekonomisk brottslighet och påverkan från illegal verksamhet.
 • Agera korrekt och inte bjuda på, eller anordna resor, ge gåvor eller andra tjänster eller förmåner som inte kan granskas och redovisas öppet. Detta förhållningssätt gäller även vid mottagande av ovanstående.
 • Utföra uppdrag fackmässigt samt följa beslut från ARN (Allmänna reklamationsnämnden) eller beslut i domstol.